Meslek Tanıtımları

İŞ ANALİZİ NEDİR ?İşlerin doğru, etkin ve ayrıntılı biçimde değerlendirilmesi amacıyla, örgütte yer alan her işin ayrı ayrı niteliğini, inceliğini, gereklerini, sorumluluklarını ve çalışma koşullarını bilimsel yöntemlerle inceleyen ve bilgi toplayan bir tekniktir. İş Analizlerinde; Gözlem, Soru, Karma ve Anket yöntemleri kullanılmaktadır İş analizi sayesinde belirli bir işte çalışanın : * Ne yaptığı, * Nasıl yaptığı, * Neden öyle yaptığı, * Ne kadar becerili olması gerektiği, belirlenir. İş analizinin kapsamına aşağıda belirtilen faktörler girmektedir : Fiziksel kapasite, Genel yetenek, zeka (karar verme, insiyatif kullanma, sorun çözme, otonomi), Özel yetenek (beceri , zihinsel ve bedensel yetenek ), Gereken marifetlerin ( öğrenim veya temel bilgi ) ve işin yapılabilmesi için gerekli olan iş bilgisinin derecesi ölçülür.


İ Ş A N A L İ Z İ N İ N Ö N E M İ :


İş analizlerinin önemi, onların kimler tarafından kullanıldığında yatar. Organizasyonlarda başta personel müdürü olmak üzere diğer personel uzmanları, üretim bölümü ve diğer komuta yöneticileri, sendika yöneticisi ve işi bizzat yapan personelin kendisi de iş analizlerinden faydalanır. İş Analizleri; İşletmelerde mevcut durumu ortaya koyarak yöneticilerin yeni hedefler belirlemesine ve belirlenen hedeflere ulaşmasına yardımcı olur. İşletmelerin, işletme içi ve işletme dışı faktörlerin değişimine ayak uydurmalarında daha hızlı ve hazırlıklı olmalarını sağlar. Verimlilik açısından kalite, maliyet, çalışanın tatmini gibi konularda daha rasyonel karar alınmasını sağlar. Yaşayan gerçekleri, sorunları, aksayan yönleri ve mevcut hataları ortaya çıkarır. · İş analizlerinden elde edilen verilerle iş tanımları, iş gerekleri ve meslek standartları oluşturulmaktadır. İş Analizi, işlerle ilgili bilgileri toplayan bir mekanizma; iş tanımları, iş gerekleri ve meslek standartları ise toplanan bu bilgileri sistematik ve bilinçli bir şekilde sunan bir tekniktir.

İŞ TANIMLARININ KULLANILDIĞI ALANLAR


Çalışanların, görevlerini, sorumluluklarını ve kendisinden beklenenleri daha iyi anlayıp işi hakkında bilinçlenmesinde yardımcı olur. Çalışanın; performansı, işi doğru ve standartlara uygun olarak yapıp yapmadığı, yetki ve sorumluluklarının derecesi ve iş koşulları hakkında gerekli bilgileri sağlar. Verimlilik açısından yeniden ele alınması gereken noktalar saptanarak, iş basitleştirme yönteminin geliştirilmesini sağlar. İşe alma ve işten çıkartma kriteri olarak kullanılır. Örgüt bilincinin oluşmasını sağlar. İşin yapısına göre, personele verilebilecek ücret dışı hakların tespit edilmesine yardımcı olur.

İŞ GEREKLERİNİN KULLANILDIGI ALANLAR


Çalışanın; yetenek, çaba, sorumluluk ve çalışma koşullarının belirlenmesini sağlar. Personel ihtiyacının belirlenmesine, personel bulma ve seçimine , işe yerleştirme, tayin ve terfisine yardımcı olur. Eğitim programlarının daha rasyonel hazırlanmasını sağlar. Çalışan elemanın performansını ölçen standartların belirlenmesini sağlar. Çalışanlar ile yöneticileri arasında, görevler açısından çıkabilecek sorunların çözümüne yardımcı olur. İşe ait ücret değerlendirmesinin yapılmasını sağlar.

MESLEK STANDARTLARININ KULLANILDIĞI ALANLAR

Standart meslek unvanları ile standart meslek kodları belirlenerek ulusal ve uluslararası ortak dil kullanım birliğini ve işgücü transferlerinin doğru olarak yapılmasını sağlar. İstihdam edilen işgücünün mesleklere göre dağılımı ve istatistiki sonuçlarının ortaya çıkartılarak, uluslararası istatistiki sonuçlarla mukayesesini sağlar. Ulusal meslekler sözlüğü hazırlanarak, meslekler hakkında bilgi almak isteyenlere yardımcı olunur. İş piyasasına katılacak olan yeni işgücünün, yeteneklerine uygun mesleği seçmesine yardımcı olur. Meslek değişimine ihtiyaç duyanların, meslek değiştirmelerine yardımcı olur. İşverenler İçin Faydaları İş görenin verimliliğini ve performansını artırır. İşletme içi iş tanımlarının meslek standartları ile ilişkilendirilmesini sağlar. İş gören bulma, seçme ve eğitim maliyetlerini azaltır. İş başvurularının daha kolay değerlendirilip uygun adayların seçilmesini sağlar. Uzun vadeli işgücü sürekliliğini ve elde tutulmasını sağlar. İş görenin çalıştığı alandaki yükselme olanaklarını göz önüne serer. İşverenin, çalışanın performansındaki beklentilerini ortaya koyar. İşgücünün standartlara uygun olarak gelişimini sağlar. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini artırıcı önlemler alınmasına katkıda bulunur. İş Görenler İçin Faydaları Çalıştığı alandaki olası başarılarının neler olduğunu anlamasını sağlar. Bilgi ve becerilerinin düzeyini sınamasına olanak verir. İşbaşındaki performansını belgeler. Almış olduğu eğitim ve öğretimin yeterliliğini ve etkinliğini onaylar. Çalıştığı kuruluşun ve iş arkadaşları grubunun verimli bir üyesi haline gelmesini sağlar. Uygun meslek seçimine katkıda bulunur. İş başvurularında daha başarılı olmayı sağlar. Devlet İçin Faydaları Türk Meslekler Sözlüğü'nün hazırlanmasına temel teşkil eder. Eğitim programlarıyla, iş yaşamının talepleri arasındaki uyumu sağlar. Avrupa Birliğine uyum sürecinde, uluslararası meslek standartlarına uygun milli meslek standartlarının oluşturulmasında kullanılır. Kariyer planlamasında ve seçimlerde uygun ve doğru bilgilerin verilmesini sağlar. İstihdam edilebilir becerilerin tanımlanmasını sağlar. Mesleki eğitim ve diğer eğitim kurumları ile endüstri kuruluşları arasındaki işbirliğinin artmasını sağlar. Özürlülere uygun iş bulunup, rehabilite edilmelerine katkıda bulunur.


WEB Marangoz